به همت گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای برگزار شد؛

                                        "کارگاه مدیریت سلامت منابع آب"

کارگاه مدیریت سلامت منابع آب به همت گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، کارگاه مدیریت سلامت منابع آب با تدریس مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای و با حضور کارشناسان این گروه در سالن

کنفرانس معاونت بهداشتی برگزار شد.