بازدید سرزده دکتر نظری‌پویا از خانه بهداشت موسی‌آباد

 

به گزارش روابط عمومی معاونت و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، دکتر نظری‌پویا سرپرست

معاونت بهداشتی با حضور در خانه بهداشت موسی‌آباد از روند خدمت رسانی پرسنل خانه

بهداشت بازدید نمود.