به همت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها برگزار شد؛

                        "کارگاه توجیهی پیمایش مطالعه مشاهده‌ای مراقبت دیابت"

کارگاه توجیهی پیمایش مطالعه مشاهده‌ای مراقبت دیابت به همت گروه پیشگیری و مبارزه با

بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، این کارگاه با

تدریس علی مرسلی کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها جهت تعدادی از مراقبین

سلامت و پرسنل آزمایشگاه تشکیل شد.