به همت واحد تغذیه برگزار شد؛

        "جلسه هماهنگی جهت اجرای برنامه بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایر"

 

جلسه هماهنگی جهت اجرای برنامه بهبود تغذیه زنان روستایی و عشایر به همت واحد تغذیه

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، این جلسه به

ریاست حضور معاون فنی معاونت بهداشتی مهران طاهر تشکیل شد.

مسئول واحد تغذیه خانم فهلی، نماینده امور بانوان جهاد کشاورزی و نمایندگان بهورزان در این

جلسه که در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار گردید، حضور داشتند.