به مناسبت بزرگداشت روز بهورز صورت گرفت؛

 

 به گزارش روابطز عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسداباد

دکتر سجاد حیدری مسئول مرکز خدمات جامع سلامت جنت‌آباد از زحمات بهورزان این مرکز

قدردانی نمودند