تبدیل حکم سرپرست به معاون

 

به گزارس روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهد اشت شهرستان اسدآباد

دکتر بهنام رضا مخصوصی ریاست محترم دانشکده طی حکمی دکتر محمد جواد نظری پویا را به  عنوان

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت اسدآباد منصوب نمودند 

در این ابلاغ آمده است :

نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی و کسب تجارب در طول مدت تصدی مسئولیت در سرپرستی

معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت به موجب این ابلاغ به عنوان معاون بهداشتی دانشکده علوم

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان اسدآباد منصوب میشوید .