به همت گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها برگزار شد؛

   "کارگاه آموزشی پدیکلوزیس (آلودگی به شپش)"

 

کارگاه آموزشی پدیکلوزیس (آلودگی به شپش) به همت گروه

پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشکده

علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشی و مرکز بهداشت

شهرستان اسدآباد، ششمین گردهمائی ماهیانه گروه پیشگیری

و مبازه با بیماری‌ها به ریاست مصطفی انواری مدیر گروه بیماری‌ها و با حضور کارشناسان مراکز، مراقبین سلامت و کارشناسان گروه بهداشت خانواده در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی تشکیل شد.

در این گردهمائی، کارگاه آموزشی پدیکلوزیس (آلودگی به شپش) با تدریس مصطفی انواری انجام گردید.