بازدید کارشناس منابع فیزیکی و مسئول امور عمومی معاونت بهداشتی

از خانه‌های بهداشت تابعه