در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

کلاس آموزشی دیابت و پوکی استخوان

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد

کلاس آموزشی دیابت و پوکی استخوان و تاثیر فعالیت بدنی منظم در سلامت

روان جهت سفیران ادارات در معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

برگزار شد.