استقرار تیم سیار گروه پیشگیری از بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم

پزشکی اسدآباد در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان 

? روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار گرامی‌باد