استقرار تیم سیار گروه پیشگیری از بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم

پزشکی اسدآباد در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان 

💯 روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار گرامی‌باد