بازدید سرزده دکتر نظری پویا

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد از خانه بهداشت روستاهای؛ لک لک، بیتروان، گنبله
و قاسم آباد