جلسه هماهنگی بین واحدهای معاونت بهداشتی با حضور دکتر نظری پویا معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و مهران طاهر معاون فنی معاونت بهداشتی و مسئولین واحدها

🔺 این جلسه با هدف حفظ و ارتقاء شاخص‌های بهداشتی و برنامه ریزی جهت بازدیدهای گروهی از مراکز و خانه‌های بهداشتی در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار شد