🌸 کسب رتبه #برتر واحد سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در خصوص ثبت نام و تخصیص مراکز ثبت نام شده در سامانه اصناف به مراکز خدمات جامع سلامت