گندزدایی منازل بیماران کووید-۱۹ توسط گروه مهندسی بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در راستایی پیشگیری از شیوع کرونا ویروس