تب سنجی و غربالگری در بدو ورود مدعوین جلسه شورای اداری شهرستان اسدآباد توسط کارشناسان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد