تیم مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۴ (دکتر محمد خیری، حسین باباپور و مهندس جواد سالمی ظریف) برای معاینات رایگان نیروهای بسیج، صبح امروز به مرکز سپاه ناحیه اسدآباد اعزام شدند