آموزش و بیماریابی کووید-۱۹

(تب سنجی و پالس اکسیمتری) و نظارت بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و  پروتکل‌های بهداشتی در انتخابات مداحان شهرستان اسدآباد توسط کارشناسان معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد