جلسه هماهنگی مقابله با کرونای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سالن جلسات این معاونت به ریاست خانم دکتر عظیمی سرپرست معاونت بهداشتی و مسئولین واحدهای ستادی برگزار شد