برگزاری کارگاه HBB جهت پزشکان و کارشناسان مامایی مراکز خدمات جامع سلامت توسط گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با تدریس خانم فیروزیان