قبلیقبلی
بعدیبعدی
ماسک بهترین راه پیشگیری از کرونا
Full screenExit full screen
Slider

🔺 این کمیته با حضور خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، کامران تشکینی مدیر حراست، مصطفی هوشمندی رئیس اداره منابع انسانی، خانم حبیبی مدیر گروه تحول سازمانی، کارشناس امور استخدامی دانشکده، مدیر آموزشگاه بهورزی و نماینده بازرسی صبح امروز در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار گردید

◀️ در این کمیته درخصوص پیش نویس آگهی جذب و پذیرش بهورز در سال ۱۳۹۹ بحث و تبادل نظر صورت گرفت