قبلیقبلی
بعدیبعدی
ماسک بهترین راه پیشگیری از کرونا
Full screenExit full screen
Slider

🔺 مدرسین این کارگاه؛ مهندس فرخشه کارشناس بهداشت محیط و فتح اله اشرفیان کارشناس مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بودند