Full screenExit full screen
Slider

🔺 در این جلسه شعار این هفته و اهداف این پویش و اقدامات مد نظر گروه سلامت خانواده و جمعیت در حیطه سرطان‌های شایع زنان ارائه گردیده و نقطه نظرات ارشادی و حمایتی خانم امیدی لحاظ گردید