Full screenExit full screen
Slider

🔺 در این نشست تصمیماتی در رابطه با گرامیداشت مجازی و حضوری این هفته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شرایط اپیدمی کرونا جهت گروه هدف اتخاذ گردید