Full screenExit full screen
Slider

🔺 تقدیر و تشکر از مسئول انجمن صنفی رانندگان آقای علی هاتفی در راستای همکاری در برنامه پیشگیری و مراقبت از ایدز در بین رانندگان درون و برون شهری با حضور خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت، رضا گودرز تله‌جردی معاون اجرایی، مصطفی انواری مدیر گروه پیشگیری از بیماری‌ها و علی مرسلی کارشناس ایدز شهرستان صورت پذیرفت.