Full screenExit full screen
Slider

🔺 خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، مدیر منابع انسانی، مدیر آموزشگاه بهورزی و مسئولین ستادی معاونت‌های بهداشتی و توسعه در این جلسه حضور داشتند