Full screenExit full screen
Slider

🔰 به همت گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

🔺 آزمون‌های حضوری، باروری سالم ویژه برنامه مادران جهت گروه هدف پزشک، ماما، کارشناسان ناظر و مراقبین سلامت برگزار شد

◀️ این آزمون‌های حضوری به منظور سنجش و ارتقای آگاهی کلیه رده‌ها در رابطه با باروری سالم و برنامه مادران در طی ۲ روز متوالیِ ۱۶ و ۱۷ اسفند با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار گردید