Full screenExit full screen
Slider

🔺 روز سه شنبه مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ مسئولین گروه/ واحدهای معاونت بهداشتی از واحدهای مختلف مرکز خدمات جامع سلامت جنت آباد و خانه‌های بهداشت تحت پوشش بازدید نمودند.

◀️ در پایان بازدید، جلسه گزارش دهی با حضور معاون فنی و اجرایی و مسئولین گروه/ واحدهای ستاد معاونت بهداشتی و همچنین پزشک و سایر پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت جنت آباد در سالن جلسات معاونت بهداشتی برگزار شد و مهمترین موارد جهت بررسی و پیگیری بیشتر توسط بازدید کنندگان به صورت گزارش مختصر ارائه شد.