Full screenExit full screen
Slider

🔺 اعضای تیم بازرسی ستاد خدمات سلامت در نوروز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد امروز از مرکز خدمات جامع سلامت چنارسفلی، پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی آجین و مرکز شبانه روزی آجین بازدید نمودند و به نحوه خدمات رسانی واحدهای مذکور نظارت نمودند

👈 ۷ فروردین ۱۴۰۰