Full screenExit full screen
Slider

🔺 در این جلسه که به ریاست خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید، کارشناسان ناظر ستادی از موارد رهگیری شده، گزارشی ارائه نمودند و در ادامه بر ثبت موارد رهگیری در سامانه سیب تاکید شد