Full screenExit full screen
Slider

🔺 در این جلسه مطرح شد:

⭕️ با تاکید به تمرکز بر رهگیری و پیگیری موارد تماس توسط همه همکاران در مراکز خدمات جامع سلامت

⭕️ پیشنهاد تعطیلی برخی از مراکز تجمعی به ستاد شهرستانی کنترل کرونا

⭕️ تشدید آموزش‌ها و پیشنهاد حساس سازی با فعال کردن آژیر در سطح شهر