Full screenExit full screen
Slider

🔺در این جلسه مطرح شد:
⭕حساس سازی و آمادگی بهورزان و دهیاران در خصوص پایش و رصد برگزاری مراسمات تجمعی عروسی و عزا و گزارش به مرکز بهداشت و بخشداری ها
⭕هماهنگی در خصوص تجهیز بیشتر مرکز تجمعی واکسیناسیون عمومی کرونای شهرستان
⭕تداوم رهگیری و پیگیری بیماران و اطرافیان