Full screenExit full screen
Slider

اولین جلسه هم اندیشی و جلب مشارکت و حمایت سازمان‌ها مردم نهاد و خیرین ب همت گروه سلامت خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با همکاری کارشناس امور اجتماعی دانشکده برگزار شد.در این جلسه با هدف ارتقای رشد جمعیت و فرزند آوری برگزار گردید. از حضور  صاحب نظران و شرکای برنامه صیانت از جمعیت و نظرات و پیشنهادات ایشان در اجرایی سازی این برنامه در شهرستان استفاده و چالشها و فرصتها و منابع موجود در شهرستان جهت عملیاتی سازی برنامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت