Full screenExit full screen
Slider

به همت گروه سلامت  خانواده و جمعیت معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد  و با ریاست سرکار خانم دکتر عظیمی معاونت محترم بهداشتی چهارمین کمیته درون بخشی صیانت از جمعیت  با حضور اعضای کمیته درمان  با هدف سامان دهی و پیگیری مصوبات کمیته های دانشگاهی وبرزسی چالشهای  صدور کارت تکریم مادران صبح امروز در محل سالن جلسات معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد .