Full screenExit full screen
Slider


🟢 در این جلسه دکتر الهام عظیمی معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد، معاونین فنی و اجرایی و مسئول واحدهای این معاونت حضور داشتند.