Full screenExit full screen
Slider

موارد زیر مطرح گردید؛

🔺 نظارت و پایش روند واکسیناسیون کووید ۱۹ در مراکز خدمات جامع سلامت

🔺 گزارش دهی مشکلات و چالش های موجود در خصوص واکسیناسیون کووید۱۹ در روستا ها.