Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش تصویری

 بازدید دکتر یوسفی رئیس دانشکده از بخش‌های مختلف معاونت بهداشتی باتفاق دکتر محمدی سرپرست حوزه ریاست و کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد