Full screenExit full screen
Slider

 

 

 

 

 

همایش معاونین بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت با حضور معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دکتر نظری‌پویا برگزار شد