سامانه صدور پروانه ها و مدیریت اطلاعات موسسات
سامانه جامع امار و اطلاعات ماموریت های 115
سازمان اورژانس کشور
سازمان انتقال خون ایران