در راستای استقرار نظام ارجاع الکترونیکی انجام شد؛

جلسه بررسی زیرساخت‌ها

 

دومین جلسه بررسی زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت استقرار نظام ارجاع الکترونیک در دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر نظری‌پویا معاون بهداشتی، مهران طاهر معاون فنی معاونت بهداشتی، امید بشیری فوکال پوینت نظام ارجاع دانشکده، مهندس مجتبی نجفی مسئول IT معاونت بهداشتی و سرکار خانم عبدالهی برگزار گردید.

دومین جلسه بررسی زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت استقرار نظام ارجاع الکترونیکی با هدف استقرار نظام ارجاع در شهرستان اسدآباد، صورت گرفت.