برگزاری کارگاه آموزشی مهارتهای  رفتاری و ارتباطی در واحد آموزش اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد