بازدید سرزده سرپرست اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از محل پایگاه جاده‌ای پیرملو