نام و نام خانوادگی: اميرقبادي
مدرک تحصیلی: کارشناس فوريتهاي پزشكي
سمت: مسئول فوریتهای پزشکی اسدآباد

رشته تحصیلی : هوشبري

تعداد پرسنل: 36 نفر

پرسنل اداری: 2 نفر

آدرس: ميدان دانشگاه ساختمان معاونت بهداشتي دانشكده طبقه همكف

فکس: 33122766-081

تلفن: 115