برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی با تدریس مهدی معبودی جهت کارکنان اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد