بازدید و پایش تجهیزات و امکانات آمبولانس پایگاه جاده‌ای گردنه توسط مسئولین اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد