جلسه آموزشیCPRپرسنل آموزش وپرورش توسط کارشناسان اداره حوادث وفوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی درسالن جلسات آموزش وپرورش برگزارگردید