همایش سراسری آموزش و توانمندسازی مدیران، روسا و کارشناسان نظارت بر درمان و تحلیل وقایع ناخواسته حیات با حضور سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 امید بشیری کارشناس نظارت بر درمان وخانم مرادیان کارشناس وقایع ناخواسته معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز در این نشست دو روزه حضور دارند