سومین نشست روسا و کارشناسان امور دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور با حضور امید بشیری کارشناس نظارت بر درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد