تقدیر و تشکر از مسئول فوریت شهرستان اسدآباد و مسئولین کشیک مرکز فوریت های روستا پیرملوآقایان قبادی ، اجاقی ،نوری و منصوری که با توجه به شرایط نا

مساعدگردنه منطقه چهاردولی باانتقال به موقع خانم که در حال وضع حمل بودند به بيمارستان حضرت قائم (عج)موجب آسایش و دلگرمی ما را فراهم آوردند


با تشکر (خانواده آقایی )