همیشه باشما

 پایگاه جاده‌ای اورژانس پیش بیمارستانی اسدآباد در سه‌راهی وندرآباد

خدمت به مردم افتخارماست