آمادگی و استقرار کد پایگاه‌های جاده‌ای سه‌راهی وندرآباد - اورژانس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۸ - روز طبیعت